Skontaktuj się z nami
+48 784 014 931 info@envigeo.pl

Wiercenie studni głębinowych

Studnie głębinowe charakteryzują się szerokim zastosowaniem. Od niepamiętnych czasów są obecne na naszym świecie. Umożliwiają pobór wód podziemnych, które mogą być wykorzystywane do naszych potrzeb. Studnie głębinowe mogą zaopatrywać prywatne domostwa, gospodarstwa rolne lub zakłady wodociągowe czy też przemysłowe w bieżącą wodę. Dzisiejsze rozwiązania technologiczne z powodzeniem umożliwiają wykonanie otworów studziennych na potrzeby własne bądź potrzeby związane z działalnością gospodarczą. W wielu przypadkach zdarza się iż doprowadzenie wody z wodociągów staję się nie możliwe z różnych powodów, w takim przypadku nie pozostaje nic innego jak posiadanie studni na własnym podwórzu. Wychodząc naprzeciw dostarczamy rozwiązania w zakresie odpowiedniego zaprojektowania studni głębinowej, nadzoru, wykonawstwa czy też odbioru.
Warunki wykonania studni:
Nim przystąpimy do prac, należy wcześniej zapoznać się z ogólnie panującymi warunkami, które są niezbędne przy procesie projektowania. Zgodnie z rozporządzeniem
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. poz. 1442
Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:
1) do granicy działki – 5 m;
2) do osi rowu przydrożnego – 7,5 m;
3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m;
4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m; 5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70 m.

Wiercenie studni głębinowych

Na początku nasi specjaliści opracują stosowny projekt robót geologicznych na wiercenie studni głębinowej w zakresie m in. sposobu jaki ma zostać wykonany otwór studzienny tj. (wiercenie obrotowe na płuczkę bądź wiercenie udarowe). Projekt składamy do odpowiedniego organu administracji geologicznej Starosta lub Marszałek celem jego zatwierdzenia, następnie przed rozpoczęciem wierceń należy poinformować Urząd o terminie rozpoczęcia robót geologicznych. Po tak przeprowadzonej procedurze administracyjnej można przystąpić do wiercenia studni. Zwieńczeniem robót jest odpowiednio zafiltrowany i przygotowany do eksploatacji otwór studzienny. Na otworze przeprowadzany jest szereg badań hydrogeologicznych w postaci pompowań próbnych których celem jest ustalenie odpowiedniej i bezpiecznej do użytkownika ujęcia wydajności studni. W końcowej fazie pompowań próbnych należy pobrać wodę do analiz laboratoryjnych w celu określenia jej jakości. Ww. prace powinny być nadzorowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie hydrogeologii. Ostatnim etapem jest opracowanie dokumentacji po wykonawczej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia.

Projekty studni

Wiercenie studni to nie jedyna część naszej oferty. Zespół Envigeo przygotouję dla Państwa  projekt studni z uwzględnieniem budowy geologicznej oraz istniejących warunków hydrogeologicznych występujących w rejonie planowanych prac. Ponadto indywidualnie  doradzi w zakresie potrzeb wodnych,  lokalizacji planowanej studni, jej wykonania oraz obudowy, średnicy kolumny eksploatacyjnej, rodzaju filtrów studziennych w taki sposób aby uzyskać  jak najlepsze parametry techniczno-eksploatacyjne otworu studziennego ujmującego wodę.