Wykonujemy wiercenia studni głębinowych na potrzeby:

 • domków jednorodzinnych
 • ogródków działkowych
 • podlewania i nawadniania upraw
 • zaopatrzenia gospodarstw rolnych oraz hodowlanych
 • budowy obiektów w przypadku braku możliwości zapewnienia odpowiednich ilości od gestora sieci
 • monitoringu wód – piezometry
 • zakładów zaopatrzenia w wodę
 • zakładów przemysłowych
 • infrastruktury hotelowej

Czym są studnie głębinowe?

Studnie głębinowe charakteryzują się szerokim zastosowaniem. Od niepamiętnych czasów są obecne na naszym świecie. Umożliwiają pobór wód podziemnych, które mogą być wykorzystywane do naszych potrzeb. Studnie głębinowe mogą zaopatrywać prywatne domostwa, gospodarstwa rolne lub zakłady wodociągowe czy też przemysłowe w bieżącą wodę. Dzisiejsze rozwiązania technologiczne z powodzeniem umożliwiają wykonanie otworów studziennych na potrzeby własne bądź potrzeby związane z działalnością gospodarczą. W wielu przypadkach zdarza się iż doprowadzenie wody z wodociągów staję się nie możliwe z różnych powodów, w takim przypadku nie pozostaje nic innego jak posiadanie studni na własnym podwórzu. Wychodząc naprzeciw dostarczamy rozwiązania w zakresie odpowiedniego zaprojektowania studni głębinowej, nadzoru, wykonawstwa czy też odbioru.

Regulacje prawne wiercenia i wykonania studni głębinowej.

Nim przystąpimy do prac, należy wcześniej zapoznać się z ogólnie panującymi warunkami, które są niezbędne przy procesie projektowania.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. poz. 1442:
„Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:

 1. Do granicy działki – 5 m;
 2. Do osi rowu przydrożnego – 7,5 m;
 3. Do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m;
 4. Do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m;
 5. Do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70 m.”

Jak wygląda proces wiercenia studni głębinowych?

W zakresie naszej działalności opracowujemy również projekty robót geologicznych na wiercenie studni głębinowej w zakresie m.in. sposobu, w jaki ma zostać wykonany otwór studzienny tj. (wiercenie obrotowe na płuczkę bądź wiercenie udarowe). Projekt składamy do odpowiedniego organu administracji geologicznej (Starosta lub Marszałek) celem jego zatwierdzenia. Następnie przed rozpoczęciem wierceń należy poinformować Urząd o terminie rozpoczęcia robót geologicznych. Po tak przeprowadzonej procedurze administracyjnej można przystąpić do wiercenia studni głębinowej. Zwieńczeniem robót jest odpowiednio zafiltrowany i przygotowany do eksploatacji otwór studzienny. Na otworze przeprowadzany jest szereg badań hydrogeologicznych w postaci pompowań próbnych, których celem jest ustalenie odpowiedniej i bezpiecznej do użytkownika ujęcia wydajności studni. W końcowej fazie pompowań próbnych należy pobrać wodę do analiz laboratoryjnych w celu określenia jej jakości. Wyżej wymienione prace powinny być nadzorowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w zakresie hydrogeologii. Ostatnim etapem jest opracowanie dokumentacji po wykonawczej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia.

Projekty studni.

Wiercenie studni głębinowych to nie jedyna część naszej oferty. Opracowujemy również projekty studni z uwzględnieniem budowy geologicznej oraz istniejących warunków hydrogeologicznych występujących w rejonie planowanych prac. Ponadto indywidualnie doradzamy w zakresie potrzeb wodnych, lokalizacji planowanej studni, warunków jej wykonania oraz obudowy, średnicy kolumny eksploatacyjnej, rodzaju filtrów studziennych w taki sposób aby uzyskać jak najlepsze parametry techniczno-eksploatacyjne otworu studziennego ujmującego wodę. Posiadamy nadzór geologiczny oraz górniczy.