W ramach prowadzonej działalności opracowujemy m in.

 • Zgłoszenia Wodnoprawne

 • Operaty Wodnoprawne

 • Oceny Wodnoprawne

W przypadku zgłoszenia wodnoprawnego jest ono wymagane w następujących przypadkach:

 1. Wykonania pomostu o szerokości do 3 m  i długości całkowitej 25 m, stanowiącej sumę odległości  jego poszczególnych elementów;
 2. Postój na wodach płynących  statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe;
 3. prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe  drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
 4. Wykonanie kąpieliska  lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie  wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;
 5. Trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
 6. Prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 7. Wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływanie nie przekraczającym  poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 8. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych  lub z próbnych pompowań  otworów hydrogelogicznych;
 9. Wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie  wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej  2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania  niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 10. Przebudowa rowu polegający na wykonaniu przepustu  lub inne przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;
 11. Przebudowa lub obudowa urządzeń odwaniających  zlokalizowanych  w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;
 12. Wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód;

W przypadku pozwolenia wodnoprawnego jest ono wymagane w następujących przypadkach:

 1. Usługi wodnej;
 2. Szczególnego korzystanie z wód – np. pobór wody podziemnej ze studni;
 3. Długotrwałego obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 4. Rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. Wprowadzania do wód lub do ziemi substancji hamujących rozwój glonów
 6. Wykonania urządzenia lub likwidacji urządzenia wodnego – np studni głębinowej, wylotu;
 7. Regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
 8. Zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na ukształtowanie terenu
 9. Prowadzenia przez wody  powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
 10. Prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne praz przez wały przeciwpowodziowe  napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

Operat wodnoprawny jest jednym z istotnych elementów wchodzących w skład procesu inwestycyjnego np. pobór wody podziemnej ze studni głębinowej, odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, wykonanie urządzeń wodnych. Nie każdy pobór wody podziemnej bądź powierzchniowej, zrzut ścieków zobowiązują inwestora do uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa Prawo Wodne reguluje i wprowadza pewnego rodzaju progi które determinuję czy pozwolenie jest wymagane, czy też nie, wprowadza również pojęcie usługi wodnej, czy też zgłoszenia wodnoprawnego. Kryteriami decydującymi o kwalifikacji przedsięwzięcia w zakresie wydania pozwolenia wodnoprawnego  lun przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego  mogą być ilości pobieranej lub odprowadzanej wody, rodzaj korzystania wód tj. zwykłe, powszechne bądź szczególne lub rodzaj przedsięwzięcia.

W przypadku kiedy np. chcemy pobierać wodę ze studni w ilości powyżej niż 5m3/d w ramach usługi wodnej np. na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. na cele nawadniania, cele produkcyjne czy też technologiczne jesteśmy zobowiązani uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Co do zasady pozwolenie kończy się decyzją wodnoprawną wydawaną w obecnym ustawodawstwie przez właściwy miejscowo Zarząd Zlewni na czas określony. W przypadku zgłoszeń wodnoprawnych procedura kończy się przyjęciem zgłoszenia przez właściwy miejscowo Nadzór Wodny.

Masz pytania, wątpliwości zadzwoń chętnie pomożemy