Skontaktuj się z nami
+48 784 014 931 info@envigeo.pl

Dokumentacje środowiskowe

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy

  • Raporty ooś
  • Karty infromacyjne przedsięwzięć
  • Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego

W związku ze zbliżającym terminem obowiązywania zmienionej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw chcielibyśmy pokrótce przedstawić szereg istotnych zmian zakresie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmiany dotyczą kwestii takich jak wydłużenie udziału społeczeństwa czy kwestii kto może opracowywać raporty o oddziaływaniu na środowisko. Odnosząc się opracowywania raportów ooś tej pory ustawa nie regulowała tej kwestii, raport mógł opracować każdy co skutkowało czasami bardzo wątpliwą wartością merytoryczną. To z kolei miało odzwierciedlenie podczas prowadzonego postępowania, organy właściwe wydające decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach były zmuszone kilkakrotnie wzywać wnioskodawcę do uzupełnienia raportu ooś, czasami bez skutku. W konsekwencji postępowanie kończyło się odmową wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji danego przedsięwzięcia. Art. 74 a nowej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r nr 199 poz. 1227 z późnym) wskazuję iż
2. Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów – kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:
1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
Nowe brzmienie ust. 2 i 3 oraz dodany ust. 4 w art. 74 wejdą w życie z dn. 1.01.2017 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i 2171). Dodany art. 74a wejdzie w życie z dn. 1.01.2017 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i 2171). ©Kancelaria Sejmu s. 80/140 2016-09-14
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.
3. Oświadczenia, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 66 ust. 1 pkt 19a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kolejnym aspektem to udział społeczeństwa – obecnie ustawa jest okres prowadzenia konsultacji społecznych. Do tej pory było to 21 dni na składaniu uwag i wniosków w ramach konsultacji. Nowa ustawa wydłuża ten termin przewidując 30 dni na konsultacje społeczne.