Analiza ryzyka - co to takiego - czy muszę go wykonywać?

W związku ze zmianą ustawy Prawo Wodne analiza ryzyka wymagana jest dla następujących obiektów:

 • ujęć wody dostarczających więcej niż 10m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób
 • indywidualnych ujęć wody dostarczających do 10m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej
 • Analiza ryzyka obowiązkowo jest przeprowadzana przez właściciela ujęcia wody realizującego zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i przekazywana do właściwego wojewody

Strefy ochronne ujęć wody.

Istniejące na terenie całego kraju ujęcia zaopatrujące skupiska ludności w wodę nie zawsze zlokalizowane są na terenach, gdzie budowa geologiczna oraz istniejące warunki hydrogeologiczne zapewniają odpowiednią izolację zasobów wodnych przed przedostawaniem się niepożądanych substancji z powierzchni terenu do gruntu i dalej do ujmowanych wód podziemnych. Czasami zdarza się, iż konieczne jest wyznaczenia stref, które zapewnią odpowiednią ich ochronę. Strefy ochronne ujęć wody obejmują obszary, na których wprowadzane są obowiązki, nakazy oraz zakazy, które istotnie ograniczają bądź uniemożliwiają korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób.

„Zadaniem strefy ochronnej jest odpowiednia ochrona zasobów wodnych w rejonie ujęcia”

W obecnym prawodawstwie na strefy ochronne ujęć wody podziemnej składać się mogą dwa obszary, których zadaniem jest odpowiednia ochrona zasobów wód podziemnych:

Teren ochrony bezpośredniej – ustanawiany wokół studni, zabezpieczający przed przypadkowym lub celowym zanieczyszczeniem, które mogłoby dostać się do obudowy studni, rur wiertniczych poprzez głowicę bądź też gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie.

Teren ochrony pośredniej – obejmuje obszar zasilania ujęcia wody i ustanawiany jest na podstawie ustaleń zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej danego ujęcia. W przypadku TOP jeżeli czas przepływu wody od granic obszaru zasilania do ujęcia wody jest dłuższy od 25 lat teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wyznacza się z uwzględnieniem obszaru wyznaczonego 25 – letnim czasem wymiany wód w warstwie wodonośnej.

Ustanowienie strefy ochronnej następuje na koszt właściciela ujęcia wody.

Zgodnie z obowiązującym prawem do wniosku o ustanowienie strefy Właściciel lub upoważniony przedstawiciel pracowni sporządzającej dokumentację dołącza:

 • uzasadnienie konieczności utworzenia strefy ochronnej
 • analizę ryzyka, obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnych wpływających na jakość wody w oparciu o dokumentację
 • propozycję przebiegu strefy ochrony:
  • Bezpośredniej, jeśli nie była ustanawiana
  • Pośredniej na mapach podkładowych w stosownej skali
 • charakterystykę techniczną ujęcia wraz z jego wydajnością
 • dokumentację hydrogeologiczną