Skontaktuj się z nami
+48 784 014 931 info@envigeo.pl

Operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny jest jednym z istotnych elementów wchodzących w skład procesu inwestycyjnego np. pobór wody podziemnej ze studni głębinowej, odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, wykonanie urządzeń wodnych. Nie każdy pobór wody podziemnej bądź powierzchniowej, zrzut ścieków zobowiązują inwestora do uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego. Ustawa Prawo Wodne reguluje i wprowadza pewnego rodzaju progi które determinuję czy pozwolenie jest wymagane, czy też nie. Kryteriami mogą być ilości pobieranej lub odprowadzanej wody, rodzaj korzystania wód tj. zwykłe, powszechne bądź szczególne.

W przypadku kiedy np. chcemy pobierać wodę ze studni w ilości powyżej niż 5m3/d w ramach szczególnego korzystania z wód np. na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. na cele nawadniania, cele produkcyjne czy też technologiczne jesteśmy zobowiązani uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Co do zasady pozwolenie kończy się decyzją wodnoprawną wydawaną przez Starostwo Powiatowe na czas określony, istnieją jednak przypadku, gdzie pozwolenie wodnoprawne wydaje Marszałek Województwa.